Ogłoszenie – 100 lecie TPD w Polsce.

silhouette-1632912_1920

W związku ze zbliżającą się rocznicą 100- lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci TPD Wielkopolski Oddział Regionalny z siedzibą w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie i wydrukowanie opracowania o działalności Towarzystwa w Wielkopolsce w latach 1918/1919 -2018/2019 wg następujących założeń i parametrów:
I.Parametry druku pozycji książkowej: „100 lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wielkopolsce”
1. Format A4 ( 297 mm x 210mm)
2. Objętość 160 stron ( 10 arkuszy)
3. Wnętrze: kreda minimum 135g ,
4+4, oklejka : kreda minimum 150g, folia 4. Oprawa: twarda , szyta, wycięte okienko z wykrojnika na okładce
5. Nakład: 500 egz.
II. Elementy podlegające wycenie;
1. Zlecenie przygotowania maszynopisu – umowy o dzieło dla dwóch autorów.
2. Przygotowanie projektu okładki i layoutu ( z zastosowaniem planowanych koniecznych elementów – znaki graficzne Towarzystwa i wycięte okienko z wykrojnika na okładce.).
3. Przygotowanie fotografii i innych materiałów ikonograficznych do druku.
4. Zredagowanie przygotowanych tekstów.
5. Korekta zredagowanych tekstów.
6. Wydrukowanie i oprawa pozycji
7. Dostarczenie wydrukowanej książki do siedziby Towarzystwa przy ulicy M. Drzymały 3 w Poznaniu. III. Termin wykonania;
1. Marzec 2019 r.
IV. Warunki oceny wpływających ofert;
1. Cena całościowa wykonania.
2. Doświadczenie wykonawców ( przedstawienie portfolio zrealizowanych podobnych projektów).
3. Terminowość realizacji ( krótki okres).
V. Realizacja zamieszczenia ogłoszenia oraz poinformowania o wynikach przetargu oraz formy dostarczenia oferty.
1. Informacja o ogłoszeniu i wynikach przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej
TPD WOR
www. tpdwielkopolska.org.pl
1.Okres trwania przetargu: 03.12.2018 do 10.12.2018 r
2. Termin umieszczenia informacji o wyniku przetargu – 11.12.2018 r.
3.Forma dostarczenia oferty – list polecony w zamkniętej kopercie ( decyduje data nadania).
VI. Zarząd Towarzystwa pozostawia sobie prawo do rezygnacji z przetargu bez podania przyczyn.
1. Ogłoszenie wyników przetargu jest ostateczne, bez możliwości zastosowania procedur odwoławczych.
VII. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji oferty ( po rozstrzygnięciu przetargu) jest podpisanie umowy z oferentem.
VIII. Osobą upoważnioną przez zarząd do kontaktów z oferentami jest prezes zarządu: Jan Waligóra
tel. ( 61) 848 58 36